Válka židovská I

Ukázka z knihy

KNIHA I
KAPITOLA PATNÁCTÁ


V tom čase obléhal Antigonos ty, kdo byli v Masadě. Ostatními potravinami byli dostatečně opatřeni, ale měli nedostatek vody. Proto také Josef, bratr Héródův, pomýšlel na to, aby unikl se dvěma sty svých nejbližších do Arábie, protože se doslechl, že Malichos svých provinění vůči Héródovi lituje. A byl by už hrad opustil, kdyby se byl náhodou té noci, kdy měl odejít, nestrhl prudký liják. Když se totiž nádrže naplnily vodou, nebylo již třeba utíkat. Dokonce činili hned výpady proti vojsku Antigonovu a jak v otevřených srážkách, tak i ze zálohy jich mnoho pobíjeli. Ve všem však úspěch neměli. Do jisté míry i sami podléhali a prchali.

V té době byl poslán římský vojevůdce Ventidius, aby vytlačil Parthy ze Sýrie. Vpadl za nimi do Judeje a stavěl se, jako by chtěl pomáhat druhům Josefovým, ve skutečnosti však aby vydíral peníze od Antigona. Utábořil se v těsném sousedství Jeruzaléma, a když se nasytil penězi, vrátil se sám s většinou své moci zpět. Na místě pak zanechal Silona s jistou částí vojska, aby neprozradil svůj zisk, kdyby odvedl všechny. Antigonos zase doufal, že mu pomohou Parthové. Proto hleděl mezitím získat Silona, aby jeho nadějím nic nepřekáželo.

Héródés již připlul z Itálie do Ptolemaidy, shromáždil nemalé vojsko z cizích žoldnéřů i ze svých rodáků a hnal se přes Galileu na Antigona. Přidali se k němu Ventidius a Silo, které přemluvil Dellius, poslaný od Antonia, aby spolu pomohli Héróda uvésti zpět. Ventidius právě rovnal ve městech zmatky, které způsobili Parthové, a Silo byl právě v Judeji uplacen penězi Antigonovými. Héródovi zajisté nechybělo sil. Jak postupoval, denně se zvětšovala jeho vojenská moc a až na několik měst se k němu připojila celá Galilea. Jako nejnaléhavější cíl měl ovšem před sebou Masadu a především vyproštění svých nejbližších z obležení. Překážkou k tomu byla Iopé. Protože byla na straně nepřítele, bylo ji třeba dobýt nejdříve, aby mu nezůstala při postupu na Jeruzalém v zádech jakákoli pevnost v rukou nepřátel. I Silo se pak rád připojil, neboť našel záminku k tomu, aby se přesunul. Jak na něj doráželi pronásledující Židé, vyrazil proti nim Héródés s malým oddílem, rychle je zahnal na útěk a zachránil Silona, který se taktak bránil.