Deset knih o architektuře

Ukázka z knihy

KNIHA PÁTÁ

XI. Palaistry a závodní dráhy

1.
Na tomto místě mi připadá vhodné podat výklad o stavbě palaister, které nejsou v Itálii obvyklé, avšak přesto jsme je převzali, a ukázat, jak je provádějí Řekové. Při palaistrách se mají postavit čtvercové nebo obdélníkovité sloupové síně tak, aby okruh jejich chodeb činil 2 stadia; Řekové tomu říkají diaulus. Přitom se zbudují tři portiky jednoduché, čtvrtý, obrácený k jihu, dvojitý, aby při nepohodách s větrem nemohl déšť stříkat dovnitř.

2.
Ke třem sloupovým loubím se přistaví prostorné exedry se sedadly, kde by mohli sedět a diskutovat filozofové, rétoři a ostatní, kdo mají zálibu ve vědách. U dvojitého sloupořadí se umístí tyto články: Uprostřed efébeion (síň mladíků); (je to velmi rozlehlá exeedra se sedadly), jež má mít délku o polovinu větší než šířku. Po pravici síň k ukládání cvičebního nářádí (kórykeion), bezprostředně za ní konisterion (síň, kde se naolejovaní zápasníci poprašovali). Za konisteriem v ohybu sloupořadí studená umývárna, které Řekové říkají lútron. Po levé straně síně mladíků má být elaioterion (síň pro olej pro zápasníky), hned po jeho boku lázeň se studeným bazénem (frigidarium), od ní chodba do propnigea (ohřívárna) při ohybu sloupořadí. V jejím bezprostředním sousedství dovnitř souběžně s frigidariem se umístí klenutá lázeň potní, dvakrát tak dlouhá jako široká a mající při bočních stěnách laconicu, postavené podle hořejšího popisu, naproti laconiku teplou umývárnu. Peristyly se musí v palaistře rozvrhnout způsobem popsaným shora.

3.
Zevně se vytyčí tři sloupová loubí, jedno hned při východu z peristylu, po pravici a po levici dvě, v nichž jsou zřízeny stadiové závodní dráhy. Jedno z nich, tj. to, které je položeno k severu, se postaví dvojitě a ve velmi značné šířce, druhá dvě jednoduše. Tyto dvě sloupové síně se zbudují tak, aby měly po obou stranách, a to podél svých stěn a podél sloupů, okraje na způsob chodníků ne užší než po 10 stopách. Střední část mají mít prohloubenou, takže z každého okraje vede stupeň 1,5 stopy k plošině. Plošina nesmí být užší než 12 stop. Za tohoto stavu nebudou olejem natření cvičenci překážet oblečeným lidem, kteří přecházejí kolem po okrajích.