Cesta po Řecku I

Obsah

 • ATTIKA, MEGARIS
 • I. KNIHA
  1/ Památky athénských přístavů 2/ O pěvcích řeckého dávnověku 3/ Athénská sloupořadí a jejich umělecká výzdoba
  4/ O keltském vpádu do Řecka 5/ Z dávné historie athénských héróů 6/ O královském rodě Ptolemaiovců 7/ Příběhy Ptolemaiovy 8/ O neblahém osudu řečníka Démosthena 9/ Pohnuté osudy Ptolemaiovy a Lýsimachovy 10/ O záhubě Lýsimachova rodu 11/ O královském rodě v Épeiru 12/ Pyrrhovo válečné dobrodružství v Itálii 13/ Z posledních osudů
  Pyrrhových 14/ Athénské památky za Hrnčířských trhem 15/ Proslulé malby v Pestrém sloupořadí 16/ Sláva a pád krále Seleuka 17/ Pověsti o Théseovi 18/ Kult Sarápidův a Eileithyn v Athénách 19/ Jak vzniklo přátelství Boreovo k Athéňanům
  20/ První válečný konflikt Athéňanů s Římany 21/ O pozoruhodných zbraních Sauromatů 22/ Proslulé malby na akropoli
  23/ Podivuhodné vyprávění o Satyrech 24/ Umělecké poklady na athénské akropoli 25/ Marný boj Athéňanů s makedonskou rozpínavostí 26/ O slavných skutcích vojevůdce Olympiodóra 27/ Příběhy Théseova mládí 28/ O soudních dvorech Athéňanů
  29/ Na athénském pohřebišti 30/ Pochodňový závod v Akadémii 31/ Posvátná místa attických obcí 32/ Tajemství marathónské pláně 33/ Aithiopské pozoruhodnosti 34/ Órópské starožitnosti 35/ Historie a památky attických ostrovů 36/ Válečné skutky Athéňana Kéfísodóra 37/ Proslavené náhrobky při cestě do Eleusíny 38/ O dávném sporu Athéňanů a Eleusínských
  39/ Megarské starožitnosti 40/ O zkáze perského vojska u Megar 41/ Nejstarší megarské legendy 42/ O nešťastném Kallipolidovi 43/ Slavné sochy a hroby megarské 44/ O megarské krajině
 • KORINTHIE, ARGOLIS
 • II. KNIHA
  1/ Nejstarší legendy korinthské krajiny 2/ V krajině mezi Isthmem a Korinthem 3/ Umělecké památky města Korinthu
  4/ Příběhy korinthských vladařů 5/ Dávná historie korinthského okolí 6/ O králi Nykteovi a jeho dceři Antiopě
  7/ O sikyónských slavnostech 8/ Arátovy válečné skutky 9/ Pád samovlády ve Spartě a Arátova zákeřná smrt
  10/ Afroditin kult v Sikyóně 11/ Mezi Asklépiovými služebníky 12/ Fliasijské starožitnosti 13/ V pád Dórů na Poloponnésos
  14/ O kelejských mystériích 15/ O městě Nemei a jeho památkách 16/ Sláva a pád Mykén 17/ O slavném Héřině chrámu
  18/ Nejstarší pověsti argejské 19/ Jak získal Danaos vládu v Argu 20/ Statečný čin argejských žen 21/ O Gorgoně Medúse
  22/ Proč se Poseidón hněval na argejskou zemi 23/ Nesrovnalosti v argejských pověstech 24/ Jak se Diova socha dostala do Argu 25/ O Lynkeovi a Hyperméstře 26/ Proč je Epidauros zasvěcen Asklépiovi 27/ V nejstarším léčebném středisku
  28/ O Déifontovi a věrné manželce Hyrnéthó 29/ O rodu aigínských vladařů 30/ Jak se Britomartis stala božskou bytostí
  31/ O nešťastném Orestovi a jeho očistě 32/ Tragédie Faidry a Hippolyta 33/ O Harpalovi a Démosthenovi 34/ Podivuhodné přírodní jevy v Methánách 35/ Jak vznikla Démétřina slavnost v Hermionu 36/ O zkáze města Asiny 37/ Tajemství Alkyonského jezera 38/ Zápas Argejských a Lakedaimoňanů u Thyree
 • LAKÓNIE
 • III. KNIHA
  1/ Proč vznikly ve Spartě dvě královské rodiny 2/ Lykúrgos dává Sparťanům zákony 3/ Jak byly nalezeny Orestovy pozůstatky 4/ Krutovláda krále Kleomena a jeho pád 5/ Pohnuté osudy krále Pausania 6/ Proč zrušili ve Spartě královskou moc 7/ O králi Aristónovi a jeho synu Démarátovi 8/ Válečný konflikt s Élidou 9/ Nezdařená výprava Sparťanů do Asie 10/ O úplatném králi Archidámovi 11/ O vítězných zápasech Tísamenových 12/ Jak král Íkarios vdával dceru Pénelopu 13/ Jak přišel Apollón Karnejský k svému jménu 14/ Památky kolem spartských závodišť 15/ O Hérákleově potyčce ve Spartě 16/ O příchodu Dioskúrů do Sparty 17/ O slavném chrámu Městské Athény a jeho památkách 18/ Trůn Apollónův v Amyklách a jeho výzdoba 19/ O nešťastném Hyakinthovi 20/ Jak se Heilóťané stali otroky Lakedaimoňanů 21/ V krajině Svobodných Lakónů
  22/ Pozoruhodnosti lakónského přímoří 23/ Tragédie ostrova Délu 24/ Brasijská legenda o malém Dionýsovi 25/ Tajemství jeskyně na Tainaru 26/ Pozoruhodnosti pefnijské skály
 • MESSÉNIE
 • IV. KNIHA
  1/ Nejstarší messénští vladaři 2/ Vznik prvních messénských měst 3/ Jak se dórové zmocnili vlády v Messénii 4/ První roztržka s Lakedaimoňany 5/ Schyluje se k válce 6/ Horečné přípravy v Messénii 7/ Nerozhodný boj u propasti 8/ První veliká bitva v Messénii 9/ Zlé chvíle Messénských po bitvě 10/ Smrt krále Eufaa 11/ Statečný zápas messénských bojovníků 12/ Pýthie v Delfách předpovídá porážku Messéňanů 13/ Dobrovolná smrt krále Aristodéma 14/ Konec messénské samostatnosti. Aristomenés v čele mládeže 15/ Nové boje s Lakedaimonskými 16/ Bitva u Kančího památníku 17/ Aristomenovo dobrodružství v Aigile. Zrada krále Aristokrata 18/ Aristomenés zajat a podivuhodně zachráněn z propasti smrti 19/ Aristomenés podruhé zachráněn messénskou dívkou 20/ Zrada před Eirou 21/ Poslední boj Messéňanů 22/ Násilná smrt zrádce Aristokrata
  23/ Odchod Messéňanů z Peloponnésu 24/ Poslední léta Aristomenova života 25/ Osudy Messéňanů v Naupaktu 26/ Věštby slibují Messéňanům návrat na Peloponnésos 27/ Messéňané se ujímají své země 28/ Jak se Messéňané zmocnili Élidy
  29/ Statečný boj Messéňanů s Makedoňany 30/ Vyprávění o bohyni Tyché 31/ O slavných hradbách města Messény
  32/ O Aristomenově hrobu a jeho posmrtné slávě 33/ Diův kult na Ithomě 34/ O pozoruhodných rybách antických vod 35/ Jak se námořní lupiči zmocnili Mothóny 36/ O stádech krále Nestora
 • ÉLIS
 • V. KNIHA
  1/ Jak přišli Éliďané k svému jménu 2/ Moliné mstí vraždu svých synů 3/ Hérákleovci v Ělidě 4/ O élidském králi Oxylovi
  5/ O podivné řece Anigru 6/ V okolí Olympie 7/ O Alfeovi a nymfě Arethúse 8/ První závody v Olympii 9/ Uspořádání olympijského závodu 10/ Památky a výzdoba chrámu olympijského Dia 11/ Slavná Diova socha v Olympii 12/ Vyprávění o sloních klech 13/ Pověsti o Pelopových ostatcích 14/ Oltář Dia Olympijského a jeho pozoruhodnosti 15/ V samém středu Altidy 16/ O dívčím závodu v Olympii. Héřin chrám 17/ Poklady Héřina chrámu 18/ Kypselova truhla v Héřině chrámu 19/ Obrazy z řeckých bájí na truhle 20/ O válečné potyčce v Altidě 21/ Diovy sochy zhotovené z pokut. Podvody závodníků 22/ Historie olympijských votivních darů 23/ Památky slavných bitev 24/ Místo, kde závodníci skládají přísahu 25/ Votivní dar na paměť utonulých dětí 26/ Mikythovy dary 27/ Záhada koňské sochy
 • ÉLIS
 • VI. KNIHA
  1/ O Archidámově dceři Kynisce 2/ Proč došlo k boji v Altidě 3/ O zápasníku Hysmónovi 4/ O achajském Chílónovi > 5/ Slavné skutky Púlydamantovy a jeho smrt 6/ Jak Euthýmos bojoval s démonem 7/ O šťastném Diagorovi a jeho synech 8/ Sebevražda olympijského vítěze Tímantha 9/ Nejasnosti kolem sicilského votivního daru 10/ Jak se selský synek stal olympijským vítězem 11/ Slavný život zápasníka Theagena a podivný příběh jeho sochy 12/ Skutky a dary sicilských samovládců 13/ Jak kůň dopomohl Feidólovi k vítězství 14/ O nejslavnějším zápasníku Milónovi 15/ Podivuhodný zápas Kleitomachův 16/ O vítězném otci a synovi 17/ O slávě řečníka Gorgia 18/ Jak historik Anaximenés zachránil lampsacký lid 19/ Olympijské pokladnice a jejich pozoruhodnosti 20/ Jak se Sósipolis stal élidským božstvem 21/ Krutý osud Hippodameiných nápadníků 22/ O zřícených městech a chrámech v élidské krajině 23/ Co předchází olympijskému závodu 24/ V sídle olympijských pořadatelů 25/ Kult boha podsvětí v Élidě 26/ O výrobě hedvábí
 • EDIČNÍ POZNÁMKA
 • SEZNAM ODBORNÝCH VÝRAZů
 • VYSVĚTLIVKY