O Kýrově vychování

Obsah

 • XENOFÓNŮV ŽIVOT A DÍLO
 • 1.
  Kdo chce vládnout lidem, musí vycházet z poznání jejich povahy a potřeb. příkladem člověka, který to dokázal, je perský král Kýros.
 • 2.
  Kýrův původ. Jeho tělesné přednosti i duševní vlohy jsou rozvíjeny výchovou podle perských zásad.
 • 3.
  Ve dvanácti letech Kýros odchází s matkou na návštěvu k svému dědovi, králi médskému. Jeho dětská otevřenost mu získává náklonnost všech.
 • 4.
  S přibývajícími lety roste Kýrova vážnost a ostýchavost. Rád jezdí na konia loví a brzy v tom předstihne všechny druhy. Šestnáctiletý se vyznamená ve srážce s Asyřany. Vrací se do Persie a vyprovází jej mnoho Médů. Rozloučení s Artabazem, který Kýra zbožňuje.
 • 5.
  Ještě rok stráví Kýros v oddíle chlapců a je ze všech nejlepší, stejně i další léta v oddíle jinochů. Když už patří mezi muže,
  je ustanoven velitelem vojska, které jde na pomoc Médům proti Asyřanům. Promlouvá k důstojníkům.
 • 6.
  S otcem Kambýsem, který ho vyprovází na hranice, rozmlouvá Kýros o tom, jaký má být dokonalý velitel.
 • KNIHA DRUHÁ
 • 1.
  Médský král Kyaxarés poučuje Kýra o vojenské síle své i asyrské. Peršané dostanou novou výzbroj.
 • 2.
  Důstojníci i prostí vojáci jsou za odměnu zváni ke Kýrovu stolu. Při jídle se vždy rozproudí živý hovor, střídavě veselý i vážný.
 • 3.
  Na shromáždění vojáků je dohodnuto, že odměny budou odstupňovány podle zásluh. To ještě zvýší úsilí vojáků při výcviku..
 • 4.
  Přichází poselstvo indického krále. Kýros se chystá přimět krále arménského, aby dodržoval své závazky.
 • KNIHA TŘETÍ
 • 1.
  Kýros zajme arménského krále i s celou rodinou. Králův starší syn Tigranés hájí otce. Kýros vezme krále na milost.
 • 2.
  Kýros ukončí nepřátelství mezi Armény a Chaldaji a na chaldajském území postaví pevnosti. Pak pošle vyslance do Indie požádat o půjčku.
 • 3.
  Slavný návrat do Médie. Médové i Peršané vytáhnou s celým vojskem do Asýrie. Bitva před asyrským táborem skončí Kýrovým vítězstvím.
 • KNIHA ČTVRTÁ
 • 1.
  Kýros děkuje bohům tza vítězství a povyšuje Chrýsantu. Aby mohl pronásledovat prchající nepřátele, vyžádá si od Kyaxara, že s ním mohou jít ti Médové, kteří se dobrovolně přihlásí.
 • 2.
  Ke Kýrovi se přidají Hyrkaniové a vedou ho po stopách ustupujících nepřátel. Peršané se zmocní nepřátelského tábora. Kýros pamatuje víc na spojence než na sebe a perské vojáky.
 • 3.
  Médští jezdci se vracejí s bohatou kořistí. Kýros, podporován Chrýsantou, přesvědčuje své krajany, jak výhodné by pro ně bylo mít vlastní jízdu.
 • 4.
  Zajatci jsou propuštěni na svobodu, aby měl kdo obdělávat pole v podmaněné Asýrii.
 • 5.
  Pro vítězné vojsko je uspořádána hostina. Od Kyaxara přichází rozkaz, aby se všichni Médové vrátili. Kýros žádá vojenskou posilu z Persie. Při dělení kořisti si Peršané nechávají všechny koně.
 • 6.
  Kýrovi nabízí spojenectví asyrský velmož Góbryás, jemuž nový asyrský král, který nastoupil po svém otci padlém v bitvě, před časem zabil syna. Médové rozdělují kořist.
 • KNIHA PÁTÁ
 • 1.
  Kýros rozdává svůj podíl z kořisti. Araspás se zamiluje do krásné Súsanky Pantheie. Kýros chce pokračovat ve válce a zjišťuje, zda chtějí Médové a spojenci zůstat s ním.
 • 2.
  Pochod do Góbryovy země. Góbryáš obdivuje perskou střídmost. Kýros se ohlíží po dalších spojencích a rozhodne se táhnout těsně kolem Babylóna za Gadátou, jemuž asyrský král také ublížil.
 • 3.
  Marně vyzývá Kýros asyrského krále k boji. Gadátás se spojí s Kýrem a získá pro něho lstí asyrskou pevnost. Další spojenci Kadúsiové a Sakové. Rychlá pomoc ohroženému Gadátovi.
 • 4.
  Neopatrnost stojí Kadúsie mnoho životů. Dohoda s asyrským králem o nepoškozování úrody. Kýros posílen Gadátou táhne kolem Bybylóna. Obsadí tři nepřátelské pohraniční pevnosti.
 • 5.
  Posila, kterou si Kýros vyžádal z Persie, je na místě. Kyaxarés na pozvání přijde za Kýrem, cítí se Kýrovými úspěchy ponížen, ale dá se usmířit. Kýros se svěřuje přátelům s dalšími válečnými plány.
 • KNIHA ŠESTÁ
 • 1.
  Za všeobecného souhlasu je rozhodnuto pokračovat ve válce a postavit nové pevnosti. Je rozšířena perská jízda, stavějí se válečné vozy. Araspás předstírá zradu. Abradatás, manžel krásné Pantheie, se přidává ke Kýrovi.
 • 2.
  Usilovná příprava válečného tažení. Zpráva indických vyslanců o síle nepřátel vojáky znepokojí, Kýros je uklidní. Kýros určuje do podrobností, co si mají vojáci připravit na cestu.
 • 3.
  Uspořádání Kýrovy armády za pochodu. Araspás se vrací s přesnými zprávami o stavu nepřátelských sil. Kýros seznamuje velitele se svým plánem na rozestavení vojska k bitvě.
 • 4.
  Vojáci nastupují, Pantheia se loučí s Abradatou. Kýros mluví před bitvou.
 • KNIHA SEDMÁ
 • 1.
  Po příznivých obětech Kýrovo vojsko vyrazí do boje. Když je nepřítel v dohledu, Kýros objíždí vojsko a určuje postup boje. Kroisův útok ztroskotá, jen Egyp´tané se drží. Abradatás padne, Kýros se octne v nebezpečí. Egypťané se za čestných podmínek vzdají.
 • 2.
  Jsou dobyty Sardy, Kýros slíbí, že město ušetří. Zajatý Kroisos vypráví o svých zkušenostech s věštbami.
 • 3.
  Kýros chystá padlému Abradatovi slavný pohřeb. Pantheia spáchá u manželovy mrtvoly sebevraždu a je pochována společně s ním.
 • 4.
  Adúsios usmíří vnitřní spory v Kárii. Hystaspás si podrobí Malou Frygii. Kýros, posílen o lýdské vojáky, táhne k Babylónu.
 • 5.
  Kýros se zmocní "nedobytného" Babylóna. Zavede dvorský ceremoniál, žřídí osobní stráž z eunuchů a dá do Babylóna silnou posádku. Chtějí-li si Peršané udržet, co vydobyli, musí si zachovat své dobré vlastnosti.
 • KNIHA OSMÁ
 • 1.
  Kýros rozhodne, aby šlechtici pravidelně chodili ke dvoru. Ustanoví různé dvorské úřady a zavede působivá opatření proti liknavcům. Rozdíly mezi vládnoucí vrstvou a poddanými se prohlubují. Získání náklonnosti předáků jednotlivých národů považuje Kýros za nejjistější záruku své vlády.
 • 2.
  Kýros užívá různých způsobů, jak vyznymenat za oddanost a horlivost ve službě: posílá jídla ze svého stolu, je velmi štědrý, zajiš´tuje dokonalou lékařskou péči. Závody s bohatými cenami mají udržovat určitou soupeřivost, která by bránila vzniku důvěrného přátelství mezi předáky.
 • 3.
  Kýros uspořádá slavnostní průvod Babylónem. Po vykonání obětí jsou dostihy. Feraulás rozmlouvá s prostým mužem z národa Saků o ceně bohatství a nechá ho rozhodovat o svém majetku.
 • 4.
  Při hostině u Kýra panuje veselá nálada. Góbryás slíbí svou dceru Hystapovi. Spojenci, kteří zůstávají s Kýrem, dostávají pozemky a domy, ostatní jiné dary. Kýros ukazuje přátelům své poklady.
 • 5.
  Kýros odchází do Persie. Při táboření i pochodu se zachovává přesný pořádek. S perským národem uzavře dohodu o vzájemném vztahu. Ožení se s Kyaxarovou dcerou a vrátí se do Babylóna.
 • 6.
  Kýros ustanoví místodržitele jednotlivých zemí, zvané setrapy, dá jim podrobné pokyny, zajistí jejich kontrolu a zřídí poštu. Podnikne nové výboje vedoucí k rozšíření říše na jih a na západ. Ustanoví tři sídelní města.
 • 7.
  Zestárlý Kýros cítí přicházet smrt, děkuje bohům za svůj život, doporučuje svým dvěma synům svornost a zemře.
 • 8.
  V doslovu autor srovnává Peršany doby Kýrovy s Peršany své doby.
 • POZNÁMKY
 • SEZNAM VLASTNÍCH JMEN
 • EDIČNÍ POZNÁMKA